SesxebiON

moneyman

ტერმინოლოგია

ონლაინ სესხის მიღება ერთი შეხედვით მარტივი პროცედურაა, მაგრამ ყოველი მომხმარებელი ასეთ მცირე სესხებსაც კი, სრული პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს. კრედიტის აღებამდე სრულად უნდა გაეცნოთ ხელშეკრულებას, რომელსაც ხელს აწერთ და ადასტურებთ, თუმცა ხელშეკრულება იურიდიული დომკუმენტია და მასში ბევრი უცნობი ტერმინია გამოყენებული, რაც, საბოლოოდ, მის გააზრებას ართულებს. გაეცანით იმ ფინანსური ტერმინების მნიშვნელობას, რომლებიც აუცილებლად შეგხვდებათ ნებისმიერი სესხის აღებისას:

თავდებობასა და სოლიდარულ თავდებობას შორის მკაფიო განსხვავებაა.

sesxebion.geთანამდეროვე ქართულ რეალობაში თავდებობა საკმაოდ აქტუალური პრბლემაა. ხშირად წარმოიქმნება სიტუაციები, როდესაც თავდები პირი იძულებითი აღსრულების ეტაპამდეც კი მიდის. ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ თავდებობის ინსტიტუტი ხშირად არასწორად არის აღქმული.

თავდებობა სოლიდარული ვალდებულების ნაირსახეობაა. ტერმინი სოლიდარული შეგვიძლია განვმარტოთ, როგორც შეთანხმებული, ერთსულოვანი ან მეგობრული. სოლიდარული პასუხისმგებლობა გულისხმობს შემთხვევას, როდესაც რამდენიმე მოვალის არსებობისას, თითოეული სრულად პასუხისმგებელია მთლიან ვალდებულებაზე.

თავდებობასა და სოლიდარულ თავდებობას შორის მკაფიო განსხვავებაა. პირველ შემთხვევაში თავდებს პასუხისმგებლობა დაეკისრება მაშინ, თუ ძირითადი მოვალე გადახდისუუნაროა, ხოლო სოლიდარული თავდებობის შემთხვევაში, მას შეიძლება წაეყენოს მოთხოვნა ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებითი აღსრულების მცდელობის გარეშეც, თუ მან გადააცილა ვადას ან უშედეგოდ იქნა გაფრთხილებული. გახსოვდეთ, რომ თავდებს უფლება აქვს, უარი თქვას კრედიტორი კომპანიისთვის თანხის გადახდაზე, ვიდრე კრედიტორი არ შეეცდება ძირითადი მოვალის მიმართ იძულებით აღსრულებას.

სამომხმარებლო სესხის

სამომხმარებლო სესხისსწრაფი სესხისგან განსხვავებით, სამომხმარებლო სესხის აღებას უფრო დიდი დრო ჭირდება, შესაძლოა შემოსავლების დადასტურებაც დაგჭირდეთ, მაგრამ მას უამრავი დადებითი მხარეც აქვს, მათ შორის:

  • სესხის დაფარვის უფრო ხანგძლივი ვადა;
  • უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთი;
  • ბევრად დიდი თანხა.

სამომხმარებლო სესხი კარგი არჩევანია, თუ დიდი თანხა გჭირდებათ გარკვეული მიზეზით, იქნება ეს მოგზაურობა, სწავლა, რემონტი თუ სხვა. ასეთი ტიპის სესხს თითქმის ყველა ბანკი სთავაზობს მომხმარებლებს. ძირითადი პირობები მსგავსია, თუმცა საპროცენტო განაკვეთი და სხვა დეტალები ყველა ორგანიზაციას სხვადასხვა აქვს:

იპოთეკით

იპოთეკითდღესდღეობით იპოთეკით უზრუნველყოფილ სესხებს ბაზრის დიდი ნაწილი უკავია. იპოთეკური დაკრედიტება ბანკებისთვის სესხის გაცემის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო ფორმაა. ამ მექანიზმის მეშვეობით ბანკები და საფინანსო ორგანიზაციები რისკების დაზღვევას ახდენენ, რათა ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის მძიმე შედეგები თავიდან აიცილონ. იპოთეკური სესხის გაცემით, კრედიტორ კომპანიას ექმნება იმის გარანტია, რომ მოთხოვნას ქონების რეალიზაციის შედეგად დაიკმაყოფილებს.

იპოთეკური სესხი არის უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი, რომელსაც გასცემს როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი. იპოთეკის ხელშეკრულება ფორმდება წერილობით და რეგისტრირდება საჯარო რეესტრში. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც საკუთრების უფლება აქვს უძრავ ქონებაზე, უფლებამოსილია, დატვირთოს თავისი ქონება იპოთეკით.

იპოთეკური სესხი

იპოთეკური სესხი, მიზნის მიუხედავად, სოლიდური თანხის მიღების ყველაზე მარტივი გზაა. ხშირ შემთხვევაში, შემოსავლების დადასტურებაც არაა საჭირო. როდესაც დიდი ოდენობის სესხზეა საუბარი, საჭიროა საქმე საიმედო ბანკთან დაიჭიროთ. გაეცანით საქართველოს ორი ყველაზე სანდო და მსხვილი ბანკის მიერ შემოთავაზებულ იპოთეკურ სესხებს, მათ დეტალებსა და პირობებს: